Beadzz4All Voorwaarden - Beadzz4All

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden Beadzz4All per 1 september 2014

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 1.1
Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beadzz4All. Door het totstand komen van een overeenkomst tussen de klant en Beadzz4All middels de procedure zoals deze is omschreven in deze koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

Artikel 1.2
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Beadzz4All worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beadzz4All ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 1.3
Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Beadzz4All zijn overeengekomen.

Artikel 1.4
Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Beadzz4All en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 1.5
Beadzz4All heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Beadzz4All website te wijzigen.


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 2.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Beadzz4All zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Beadzz4All behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 2.2
Een overeenkomst tussen Beadzz4All en de klant komt tot stand nadat de klant:

  • een bestelling heeft geplaatst op de website van Beadzz4All, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Beadzz4All;

  • het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Beadzz4All op de 'Koop nu' icoon te klikken,

  • hierop van Beadzz4All op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Beadzz4All de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).


Artikel 2.3
De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Beadzz4All gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Beadzz4All.

Artikel 2.4
De administratie van Beadzz4All geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beadzz4All verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beadzz4All verrichte leveringen. Beadzz4All erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 2.5
De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

  • een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product;

  • klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;

  • het bestelnummer van de overeenkomst;

  • het e-mailadres van Beadzz4All, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.


Artikel 2.6
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

Artikel 3.1
Alle prijzen zijn in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (21% BTW) en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.2
Betaling is alleen mogelijk via bankoverschrijving of Paypal. Hier zijn geen extra kosten voor de klant aan verbonden.

Artikel 3.3
Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen 3 (drie) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3.4
Indien er voor betaalwijze bankoverschrijving is gekozen en de bestelling 3 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 3 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 3.5
Indien de bestelling reeds is verstuurd en het niet binnen de betalingstermijn is betaald, zullen wij nog een herinnering per post en per e-mail versturen. Beadzz4All is gerechtigd € 10,- (tien euro) administratiekosten per bestelling toe te voegen, indien het na de eerste verzoek nog niet is betaald.

Artikel 3.6
Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Beadzz4All het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

Artikel 3.7
Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Beadzz4All gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Beadzz4All te weigeren.


Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

Artikel 4.1
Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Beadzz4All anders is aangegeven.

Artikel 4.2
De levertijd bedraagt maximaal twee (2) werkdagen na datum betaling, tenzij op de website van Beadzz4All anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Artikel 4.3
Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Beadzz4All. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden.

Artikel 4.4
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Beadzz4All overschreden wordt, zal Beadzz4All de klant hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Beadzz4All te ontbinden, door dit per e-mail aan Beadzz4All te melden.

Artikel 4.5
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Beadzz4All het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

Artikel 4.6
De door Beadzz4All opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4.7
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.


Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Artikel 5.1
Beadzz4All is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 5.2
Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6.1
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Beadzz4All, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Beadzz4All zijn voldaan.  

Artikel 6.2
Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.


Artikel 7 - Risico

Artikel 7.1
Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Beadzz4All. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Beadzz4All kunnen worden uitgesloten.


Artikel 8 - Intellectueel eigendom

Artikel 8.1
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of  andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Beadzz4All, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 8.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Artikel 8.3
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beadzz4All, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

Artikel 9.1
Beadzz4All is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beadzz4All, dan wel tussen Beadzz4All en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beadzz4All.


Artikel 10 - Afkoelingsperiode

Artikel 10.1
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Beadzz4All te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Artikel 10.2
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit per e-mail aan Beadzz4All te melden. De klant dient het product - na overleg met Beadzz4All - te sturen naar een door Beadzz4All vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Artikel 10.3
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Beadzz4All ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Beadzz4All deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Beadzz4All het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Artikel 10.4
Beadzz4All behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Beadzz4All of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 10.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Beadzz4All schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Beadzz4All de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Beadzz4All heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 11 - Garanties

Artikel 11.1
Beadzz4All geeft 7 dagen garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Artikel 11.2
Beadzz4All is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


Artikel 11.3
Indien Beadzz4All, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 12 - Klachten

Artikel 12.1
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Beadzz4All serieus in behandeling worden genomen.

Artikel 12.2
De klant dient een klacht kenbaar te maken per e-mail.

Artikel 12.3
Beadzz4All zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Beadzz4All zal de klant hierover per e-mail berichten.


Artikel 13 - Persoonsgegevens

Artikel 13.1
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Artikel 13.2
De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Beadzz4All. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13.3
De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Beadzz4All over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Beadzz4All. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 13.4
Beadzz4All neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Beadzz4All verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 14 - Contactgegevens Beadzz4All

Artikel 14.1
Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Beadzz4All, e-mail beadzz4all@gmail.com


Artikel 15 - Diversen

Artikel 15.1
Indien de klant aan Beadzz4All opgave doet van een adres, is Beadzz4All gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Beadzz4All een nieuw adres heeft doorgegeven.

Artikel 15.2
Indien door Beadzz4All gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beadzz4All deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

Artikel 15.3
Beadzz4All is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.


Artikel 16 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

Artikel 16.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beadzz4All is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16.2
Geschillen tussen Beadzz4All en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.Download Algemene Voorwaarden als pdf

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu